Regulament privind acordarea de subventii si premii studentilor participanti la stagiul de pregatire practica, pentru rezultatele obtinute pe parcursul stagiului

Regulament privind acordarea de subventii si premii studentilor participanti la stagiul de pregatire practica, pentru rezultatele obtinute pe parcursul stagiului
Cap. I – Dispozitii generale
Art. (1). S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L., in calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/161/2.1./G/140314 “Fiecare student are nevoie de Practica, Remarcare, Organizare, Evolutie, Directie, Lansare – pRoedl” (denumit in continuare Proiect), in baza activitatii “A3. - Organizarea, derularea si monitorizarea stagiilor de pregatire practica pentru 200 de studenti”, prevazuta in cadrul proiectului, acorda:
1.1. subventii studentilor care vor efectua stagiul complet de pregatire practica, in cadrul companiilor: S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L.( Beneficiar) si S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L ( Partener in Proiect);
Durata stagiului de practica este de minim 3 (trei) saptamani, conform programei universitare.
1.2. premii studentilor care vor obtine cele mai bune rezultate profesionale, la sfarsitul tuturor stagiilor de pregatire practica din cadrul Proiectului.
Art. (2). Subventiile si premiile se vor acorda conform procedurii detaliate in cadrul Capitolului II din prezentul Regulament, prin care se evalueaza si se departajeaza studentii care vor efectua stagiul de pregatire practica, conform Proiectului.
Art. (3). Numarul si valoarea subventiilor si premiilor (conform prevederilor Proiectului):
3.1. Se vor acorda 200 de subventii, in bani, in valoare de 250 RON fiecare;
3.2. Se vor acorda 75 de premii, in bani, in valoare de 600 RON fiecare.
Cap. II – Procedura de acordare a subventiilor si premiilor
Art. (1). Subventiile se vor acorda la sfarsitul fiecarui stagiu de practica, in momentul in care dosarul studentului este complet, fiind indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• sa fi desfasurat activitatea de practica in cadrul aceluiasi partener de practica respectand numarul de ore prevazut in planul de invatamant;
• sa fi consemnat in Caietul de practica activitatile desfasurate pe parcursul stagiului;
• stagiul de practica realizat sa fie validat de catre tutore prin eliberarea adeverintei de practica si a formularului de evaluare a competentelor.
Art. (2). Premiile se vor acorda de catre Comisia de validare a propunerilor pentru acordarea de premii studentilor participanti la stagiul de pregatire practica din Proiect, denumita in continuare Comisie.
Art. (3). Comisia va fi infiintata prin decizie a managerului de proiect si va fi constituita la inceperea stagiilor de practica.
Art. (4). Comisia va avea urmatoarea componenta, nominalizata prin decizia de la Art. (3) de mai sus:
• Presedinte: Managerul de Proiect
• Membri: 4 (patru), reprezentanti ai urmatorilor parteneri din Proiect, cate unul pentru fiecare: S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L.; Universitatea Romano – Americana; Uniunea Studentilor din Romania; S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.
• Secretariatul Comisiei va fi asigurat de catre unul dintre membri, la solicitarea Presedintelui.
Art. (5). Comisia isi va desfasura activitatea pe parcursul celor 14 luni de Proiect (29.07.2014 – 29.09.2015), in care vor avea loc stagiile de pregatire practica a studentilor din Proiect.
Art. (6). Comisia va avea urmatoarele atributii:
6.1. Valideaza propunerile inaintate de Tutori pentru premierea celor mai bune 75 de proiecte/ studii de caz rezolvate si caiete de practica;
6.2. Valideaza criteriile de evaluare profesionala care vor fi stabilite de Tutori, in colaboare cu partenerii din Proiect (Universitatea Romano-Americana si Uniunea Studentilor din Romania) si cu reprezentantii grupului tinta si care vor fi publicate pe website-ul Proiectului ca anexa la acest Regulament;
Art. (7). Modul de lucru al Comisiei:
7.1. Comisia va asigura respectarea conditiilor si criteriilor de acordare a premiilor.
7.2. Conditiile de acordare a premiilor sunt urmatoarele:
• Punctajul si propunerile inaintate de tutori;
• Criteriile de evaluare a proiectelor de practica.
7.3. Secretariatul Comisiei va intocmi lista cu datele de identificare a celor 75 de studenti care vor fi premiati pentru performantele profesionale de la stagiul de pregatire practica si le va anexa deciziilor de validare emise de catre Comisie.
7.4. Lista de la Pct. 7.3., de mai sus, va fi publicata pe website-ul Proiectului.
7.5. Evaluarea rezultatelor obtinute de catre studenti in stagiile de pregatire practica, propunerile de acordare a premiilor facute de Tutori si deciziile Comisiei nu pot fi contestate.
Cap. III – Dispozitii finale.
Art. (1). Prezentul Regulament va fi completat cu urmatoarea anexa, care va fi publicata pe website-ul Proiectului:
• Anexa 1 –Criterii de evaluare a proiectelor de practica, in vederea acordarii de premii.
Art. (2). Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru fiecare membru al Comisiei, precum si pentru toti partenerii si participantii din Proiect.